• Privacybeleid

 • RKSV Minor hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

  In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  RKSV Minor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type            persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als RKSV Minor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van Leden

  Persoonsgegevens van leden worden door RKSV Minor verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden
  • Communicatie en/of uitnodigingen

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Aanmelding van lidmaatschap bij RKSV Minor en impliciet het lidmaatschap bij de KNVB

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Minor de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • (Mobiel) Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • E-mailadres
  • Geslacht

   Uw persoonsgegevens worden door RKSV Minor opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  •  Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

   Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees


  Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door RKSV Minor verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

   Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  •  Het inschrijving formulier Nieuwsbrief

   Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Minor de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

   Uw persoonsgegevens worden door RKSV Minor opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  •  Gedurende de periode dat men aangemeld is

  Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

   Persoonsgegevens van Medewerkers worden door RKSV Minor verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  •  Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

   Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De arbeidsovereenkomst.

   Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Minor de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Salarisgegevens
  • Kopie ID
  • BSN-nummer
  • Bankgegevens

   Uw persoonsgegevens worden door RKSV Minor opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

  Verstrekking aan derden

  RKSV Minor is uit hoofde van het lidmaatschap van de vereniging van de KNVB verplicht de op het inschrijfformulier opgenomen gegevens door te geven aan de KNVB omdat het nieuwe lid automatisch tevens lid van de KNVB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNVB.  De KNVB kan de adresgegevens aan derden verstrekken i.v.m. reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

   Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  RKSV Minor bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens RKSV Minor van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten
   

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Sportlink

  Klik hier voor informatie van Sportlink inzake AVG

  Klik hier voor de algemene voorwaarden van Sportlink

  Klik hier voor de verwerkers of bewerkersovereenkomst tussen Sportlink en verenigingen.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens:

  RKSV Minor
  p/a Tiber 9
  6361 TD
  Nuth
  rksvminor.secretaris@gmail.com