• Huishoudelijk reglement RKSV Minor Nuth

  Artikel 1, algemene bepalingen

  1. De vereniging genaamd voetbalvereniging RKSV Minor, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 27 juni 1918 en is gevestigd te Nuth.
  2. het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op……….

  Artikel 2, leden

  a.             De vereniging bestaat uit:

                  - pupillen en aspiranten

                  - junioren

                  - senioren

                  - vrienden van de vereniging

                  - leden van verdienste

                  - ereleden

  b.             Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet bereikt hebben.

  c.             Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien nog niet bereikt hebben.

  d.            Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

  e.             Niet spelende leden.

   

  Artikel 3, vrienden van Minor, leden van verdienste en ereleden

  1. Vrienden van Minor zijn zij, zij hoeven niet als lid te zijn ingeschreven, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd.
  2. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
  3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “erevoorzitter”is verleend.
  4. Degene die zich op het bestuurlijke vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene  vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen. 

  Artikel 4, niet spelende leden en donateurs

  1. De vereniging kent naast leden, niet spelende leden en donateurs.
  2. Niet spelende leden zijn leden die te kennen gegeven hebben, niet (meer) spelend lid bij de vereniging actief te willen zijn, maar wel de contributie voor niet spelend lid voldoen. Niet spelende leden hebben dezelfde rechten als gewone
  3. Donateurs zijn die natuurlijke en rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
  4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de staturen en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  Artikel 5, het lidmaatschap

  1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldings/overschrijvingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, bankrekeningnummer, paspoortnummer (voor leden vanaf 18 jaar), alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden (< 18 jr.) dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
  2. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de verenging wensen te worden toegelaten, worden bij de KNVB

  Artikel 6, aanneming van leden

  1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
  2. Van de toelating wordt mededeling gedaan op het publicatiebord. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene leenvergadering worden voorgelegd.

  Artikel 7, rechten en plichten van leden

  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

  1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen. (i.v.m. de kosten moeten kopiekosten betaald worden, statuten/huishoudelijk reglement is gratis in te zien.)
  2. Zij hebben recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
   1. Zij hebben recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
   2. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te oden onderzoeken en over het resultaat van de behandeling/onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, klacht of de wens heeft ingediend.
   3. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
   4. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie
    1. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissie gegeven richtlijnen, benevens de  voorschriften van de KNVB.

  Artikel 8, straffen

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd met de wet, danwel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
  3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB, wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

  Artikel 9, clubkleuren

  Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

  1. shirt: groen
  2. broek: wit
  3. kousen: groen

  Artikel 10, bestuur

  1. het algemeen bestuur (AB) bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 6 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

  Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, vice –voorzitter , secretaris en penningmeester.

  1. onder het algemeen bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande stukken in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
   1. de algemene leiding van zaken;
   2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
   3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen
   4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
   5. Het algemeen bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Het dagelijks bestuur vergadert eenmaal in de week. Daarenboven vergaderen de beide besturen zo dikwijls als de voorzitter en tenminste 3 (tenzij anders bepaald in de statuten) leden van het bestuur zulks wensen.
   6. een oproep voor een vergadering dient minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal een week dient te worden belegd.
   7. een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

  (N.B: Indien de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het staken van de stemmen, dan vervalt de volgende tekst van dit lid 5)

  Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij een eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt de herstemming plaats over de personen die de meeste of zonodig op een na de meeste stemmen op zicht hebben verenigd. Bij de herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken beslist terstond het lot.

  Artikel 11, het dagelijks bestuur

  1. De voorzitter, vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
  2. Taken van de voorzitter:
   1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
   2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
   3. Taken van de secretaris:
    1. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan houden en deze evenals de inkomende stukken te bewaren;
    2. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem/zij ven verenigingswege zijn toevertrouwd;
    3. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
    4. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
    5. Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van allen leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
   4. Taken van de penningmeester:

  a.         beheert de gelden van de vereniging;

  b          zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene              vergadering goedkeurende uitgaven;

  c.         houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

  d.        voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel       
             vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de 
             uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;

  e.         brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en let daarbij over de balans en de staat van baten
              en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor de komende verenigingsjaar.

  Artikel 12, bestuursverkeizing

  1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3  jaar na zijn verkiezing af.
  2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden inde agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
  3. een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, re ondertekenen door tenminste vijf  stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

  Artikel 13, kas-controle commissie

  1. Conform artikel 12 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
  2. de kascommissie bestaat uit drie leden en een reservelid
  3. de kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas da saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
  4. Indien de kascontrole commissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffende voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascontrole commissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

  Artikel 14, overige commissies

  1. Behoudens de algemene vergadering kan het bestuur commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het bestuur.
  2. Er zijn principe elf vaste commissies, te weten

  a. Jeugdcommissie

  b. Wedstrijdcommissie

  c. Accommodatiecommissie

  d. Voetbal technische commissie

  e. Activiteitencommissie

  1. PR Commissie

  g. Kantinecommissie

  h. Terreincommissie

  1. Materialencommissie
  2. Financiële commissie

  k. Toernooi commissie

  1. De benoeming tot lid van een commissies geschiedt, behoudens tussentijdse bedanken, voor drie jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
  2. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgesteld. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
  3. Elke commissie rapporteert tenminste een keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissiebenoemde, tenzij in de instructies anders is bepaald.
  4. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
  5. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

  Artikel 15, contributie

  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  3. wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

  Artikel 16, kostenvergoeding

  Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

  Artikel 17, terreinen en gebouwen van de vereniging

  1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen of op de terreinen aanwezig.
  2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan. Per 1.07.2008 geldt voor het hele gebouw  (kleedlokalen, kantine etc..) rookverbod. Mocht er een speciale ruimte gecreëerd voor rokers dan is in deze ruimte roken toegestaan.
  3. Het bestuur is bevoegd, een of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.
  4. De speelvelden en trainingsvelden zijn alleen beschikbaar op de daartoe vastgestelde tijden en velden gebruikschema. Het is niet toegestaan zonder overleg met de terreincommissie van de speelvelden gebruik te maken.

  Artikel 18, wedstrijden

  1. Spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerste verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoeder en de leider.
  5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door ander personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
  6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd schrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen de vereniging ten goede.

  Artikel 19, aansprakelijkheid van de leden

  1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de desbetreffende zaak als laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkenen(n) wordt aangetoond. (Door de vereniging geleden schade zal altijd verhaald worden op de veroorzaker)
  2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld. (m.uv. extreme gevallen waarin de speler bewust in de fout gaat, dit ter beoordeling van het bestuur.

  Artikel 20, representatie

  Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdige kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur de volgende bedragen vastgesteld:

  1. Huwelijk van een lid; € 25,00
  2. Geboorte zoon/dochter van een lid; € 15,00
  3. Tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis; fruitmand etc. t.w.v.€ 12,50
  4. Bij het overlijden van een lid, zijn/haar partner of kind; Bloemstuk t.w.v. € 35,00  ( Solidariteitsfonds KNVB)
  5. Bij een 50-jarig huwelijksjubileum van een lid; € 50,00
  6. Bij het 25-. 40- of 50-jarig verenigingsjubileum van een lid; 25 jaar speldje (zilver) en bos bloemen

                                                                                      40 jaar speldje (goud) en bos bloemen

                                                                                      50 jaar oorkonde en lijst met bos bloemen

                                                                                      60 jaar oorkonde en lijst met bos bloemen en eetbon € 75

  1. Overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.
  2. Communiefeesten € 10,00
  3. Recepties verenigingen etc. € 15,00

  Artikel 21, het clubblad/website/publicatiebord

  Het clubblad verschijnt 1x per jaar.

  De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van het clubblad. Als communicatiemiddel zal in de kantine een publicatiebord worden aangebracht.

  In de toekomst zal er naar gestreefd worden om als het communicatiemiddel tussen leden en bestuur de website www.rksvminor.nl te gaan gebruiken.

  Artikel 22, sponsoring

  Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. Het sponsorbeleid wordt uitgevoerd door de PR-commissie, met regelmatige rapportage naar het bestuur.

   Artikel 23, wijziging van het huishoudelijk reglement

  1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot en zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
  2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
  3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen

   Artikel 24, slotbepalingen

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zicht te houden aan de bepalingen van dit reglement.
  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.  Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen.