• Statuten RKSV Minor

  Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
  1. De vereniging is genaamd Rooms Katholieke Sport Vereniging Minor., hierna te noemen: de
  vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nuth
  2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
  3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van
  Koophandel te Heerlen

  Artikel 2 - Duur
  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  3. De vereniging is opgericht op 27 juni 1918

  Artikel 3 - Doel
  1. De vereniging heeft ten doel het op christelijke grondslag doen beoefenen en het bevorderen van de
  voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
  b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
  c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
  d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen en in stand houden
  3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
  4. De vereniging kan zich laten bijstaan door een geestelijk adviseur die tot taak heeft het bevorderen
  van de samenwerking tussen de vereniging en de plaatselijke geestelijkheid, en het verwezenlijking
  van de eigen doelstelling van de vereniging. De geestelijk adviseur kan in overleg met het bestuur
  bepaalde taken op zich nemen met alle rechten en plichten hieraan verbonden.

  Artikel 4 - Lidmaatschap
  1. a. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
  b. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid zijn
  van de vereniging.
  2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het
  lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft
  beëindigd.
  b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de vereniging een
  functie - welke dan ook – bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.
  c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden
  toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
  3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende
  algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 van dit
  artikel bepaalde.
  4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten
  voor de vereniging het predikaat “erelid” verlenen.
  5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn
  opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

  Artikel 5 - Rechten en verplichtingen
  1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk
  van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De
  vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en
  schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB
  schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
  2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden verplichtingen
  jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene ledenvergadering het
  bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
  3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en
  verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
  4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het
  bestuur.
  5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander
  orgaan verplichtingen aan de leden opleggen.
  6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de
  redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
  7. De leden zijn gehouden:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de
  algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede
  de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
  c. de belangen van de vereniging niet te schaden.

  Artikel 6 - Straffen
  1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel
  met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de
  belangen van de vereniging worden geschaad.
  b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen,
  alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de
  belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
  2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van
  overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling
  en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn
  aangewezen. Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep
  dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.
  3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te
  bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een
  ander orgaan aanwijst.
  4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
  1. berisping;
  2. schorsing;
  3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
  4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in
  de straf bepaald aantal wedstrijden;
  5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf
  genoemde termijn uit te oefenen;
  6. geldboete.
  b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende
  gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.
  5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode
  dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend,
  met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
  6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
  statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke
  wijze benadeelt.
  b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van
  een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.
  7. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste die bedragen die
  vooraf door het bestuur, tenzij het Tuchtreglement daar een ander orgaan toe heeft aangewezen, zijn
  vastgesteld
  8. a. Indien in een Tuchtreglement als bedoeld in lid 2 van dit artikel geen ander orgaan wordt
  aangewezen, kan een lid van een op grond van lid 3 van dit artikel opgelegde straf binnen een
  maand na ontvangst van kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij de algemene vergadering,
  tenzij in het Tuchtreglement een andere termijn is vermeld.
  b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

  Artikel 7 - Einde lidmaatschap
  1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6;
  2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
  b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een Tuchtreglement anders is
  bepaald.
  3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
  a. in de gevallen in de statuten genoemd;
  b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het
  lidmaatschap stellen;
  c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
  voortduren.
  4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
  1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn
  verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op
  hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer
  rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven,
  wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen;
  3. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in
  een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
  5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b bepaalde, slechts geschieden
  tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier
  weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.
  b. In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden
  beëindigd in de gevallen als genoemd in de leden 3 en 4 onder b en lid 6 van dit artikel.
  c. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
  toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is het
  bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap
  van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn
  tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet
  heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere
  aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde
  straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met
  uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

  Artikel 8 - Donateurs
  1. De vereniging kent naast leden donateurs.
  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich
  jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
  3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de
  statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
  beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel
  verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  Artikel 9 - Bestuur
  1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering
  uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de
  algemene vergadering
  b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
  c. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
  2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijf leden. De
  kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Alle kandidaten worden
  vermeld in de oproep van de algemene vergadering. Eventuele tegenkandidaten moeten voor
  aanvang van d algemene vergadering kandidaat gesteld worden.
  3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het
  bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een
  tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling
  overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij in het clubblad, hetzij door middel
  van een schriftelijke kennisgeving - mededeling aan de leden.
  5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
  opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
  bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij
  deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
  gevolgen daarvan af te wenden.
  6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen
  aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derden van
  de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een
  besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap;
  b. door bedanken.

  Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid
  1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
  vereniging.
  2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
  verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de
  open plaats(en) aan de orde komt.
  3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en
  bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
  4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen
  uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
  5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot
  het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en
  tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
  medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
  schuld van een ander verbindt.

  Artikel 11 - Vertegenwoordiging
  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
  2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met
  de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de
  genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
  b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan
  deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
  3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is
  onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk
  toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot
  vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
  b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot
  vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde handelingen.
  4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
  vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren
  een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is
  besloten.
  5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een daartoe door het
  bestuur aangewezen bestuurslid, dat overeenkomstig de reglementen van de KNVB bevoegd is op
  die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

  Artikel 12 - Rekening en verantwoording
  1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand
  van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
  - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een jaarverslag uit over
  de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat
  van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
  b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een
  handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding
  gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte
  vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
  3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en één
  plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster
  af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.

  c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de
  algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde
  inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken
  en de bescheiden van de vereniging te geven.
  5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en
  verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de
  jaarstukken blijken.
  6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te
  bewaren.

  Artikel 13 - Geldmiddelen en contributie
  1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies van de leden;
  b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
  c. subsidies, giften en andere inkomsten.
  2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene
  vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden
  ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  3. Degene, aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.
  4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het
  gehele boekjaar verschuldigd.

  Artikel 14 - Besluiten van organen van de vereniging
  1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die commissies en
  personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader
  omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is
  toegekend.
  2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
  van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
  zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan
  wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
  meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
  schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
  vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende
  vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
  4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet
  iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
  b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de
  statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan
  dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de
  ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.
  c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is
  gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was
  gericht.
  5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van
  een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
  1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit
  regelen
  2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;
  3. wegens strijd met een reglement.

  b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in
  lid 4 onder b wordt gedoeld.
  6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de
  dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van
  het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
  7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe
  strekkend besluit worden bevestigd.
  Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet
  mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen,
  geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van
  dit besluit het tegendeel voortvloeit.

  Artikel 15 - Algemene vergaderingen
  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de wet of
  bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden
  (de jaarvergadering).
  Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
  3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een
  termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het
  clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige
  vermelding van de agenda.
  4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd
  is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering,
  verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan
  vier weken na indiening van het verzoek.
  b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers
  zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid
  of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is
  gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
  belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
  5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
  a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b. Jaarverslag van het bestuur;
  c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  d. Verslag van de kascommissie;
  e. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende
  toelichting;
  f. Vaststelling van de contributies;
  g. Vaststelling van de begroting;
  h. Benoeming bestuursleden;
  i. Benoeming commissieleden;
  j. Rondvraag.

  Artikel 16 - Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen
  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn
  plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het
  bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
  voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
  2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De
  notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht
  en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

  Artikel 17 - Toegang en besluitvorming algemene vergadering
  1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
  b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering.
  c. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op toegang tot de
  algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig
  het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, diens beroep tegen een aan hem opgelegde straf
  wordt behandeld.
  2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem, m.u.v. leden jonger dan 16 jaar
  3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar
  en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
  4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun
  hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan
  hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
  5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
  voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
  6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen
  bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voostel van de voorzitter.
  7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij
  meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht
  te zijn verworpen.
  8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen
  op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming
  gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben
  verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte
  stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
  9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
  - blanco uitgebracht zijn;
  - op enigerlei wijze ondertekend zijn;
  - iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
  - andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.
  b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist
  volgens de statuten, buiten beschouwing.

  Artikel 18 - Statutenwijziging
  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe
  werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De
  termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
  statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van
  dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
  plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt
  gehouden.
  Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering in het clubblad
  gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
  3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene
  vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met
  algemene stemmen wordt aangenomen.
  4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een
  vergadering waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien
  geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een
  andere datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
  voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
  vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste
  twee derden van de uitgebrachte stemmen.
  5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
  Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot
  doen verlijden van deze akte bevoegd.
  b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten
  in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.
  6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de
  KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

  Artikel 19 - Fusie
  1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1, 2 en 4 van
  overeenkomstige toepassing.
  2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter
  vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met name genoemde
  andere verenigingen. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien
  dagen bedragen.

  Artikel 20 - Ontbinding en vereffening
  1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en lid 2 van
  overeenkomstige toepassing.
  b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering,
  genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering
  waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter
  vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot
  zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
  3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.
  b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende
  bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
  4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de
  algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten
  goede komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt.
  5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning Clubbesturen van de
  KNVB.
  6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
  nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
  mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar
  naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
  7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden
  bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

  Artikel 21 - Reglementen
  1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen
  vaststellen en wijzigen.
  2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met
  de statuten.
  3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.