• Geacht lid,

  Bij deze wordt U uitgenodigd voor onze 104e jaarvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 23 november in de kantine van Sportpark Kollenberg. Aanvang: 20:30 uur

  Agenda jaarvergadering RKSV Minor 2022

  · Opening door voorzitter

  · Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering

  · Jaarverslag van het bestuur en commissies

  · Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar

  · Verslag van de kascommissie

  · Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting

  · Vaststelling van de contributies

  · Vaststelling van de begroting

  · Bestuursverkiezing

  - Aftredend en herkiesbaar: Peter Diederen, Lars Kockelkoren en Bas Korsten

  · Rondvraag

  Kandidaat bestuursleden kunnen zich conform de statuten aanmelden bij het bestuur. Aanmelden tot vrijdag 18 november 18.00 uur. Tevens willen we u mededelen dat de functie voor Facilitaire Zaken binnen het bestuur vacant is.

  Leden die eventueel een agendapunt willen inbrengen kunnen dit via rksvminor.secretaris@gmail.com aan de secretaris kenbaar maken tot en met vrijdag 18 november a.s.

  Financieel jaarverslag en de notulen van de 102e en 103e jaarvergadering zijn vanaf woensdag 9 november ter inzage te vragen bij de kantinebeheerder.

  Sportieve groet,

  Bas Korsten, Secretaris namens Bestuur RKSV Minor

  (afmelden kan via rksvminor.secretaris@gmail.com)